Subscribe to our newsletter to unlock your monthly dose of new productivity tools

Giải mã Base64

Chuyển đổi Base64 thành Văn bản trực tuyến bằng công cụ giải mã Base64 miễn phí của chúng tôi. Base64 to Text Converter dịch ngay Base64 sang Văn bản và ngược lại.

  • Chỉ cần dán chuỗi Base64 mà bạn muốn giải mã vào trường được cung cấp
  • Nhấp vào Giải mã
  • Công cụ sẽ tạo văn bản tương ứng ngay lập tức
  • Ví dụ: dGVzdA== đến 'thử nghiệm'

Install our Browser Extension to access our AI tools easily from your browser


Giới thiệu công cụ web miễn phí của chúng tôi, Bộ giải mã Base64! Công cụ trực tuyến mạnh mẽ này được thiết kế để dễ dàng chuyển đổi Base64 thành Văn bản và ngược lại, khiến nó trở thành tiện ích bắt buộc phải có đối với nhà phát triển, nhà phân tích dữ liệu và bất kỳ ai xử lý dữ liệu được mã hóa. Với giao diện thân thiện với người dùng và kết quả tức thì, Bộ giải mã Base64 hợp lý hóa quy trình làm việc với dữ liệu được mã hóa Base64.

Mã hóa Base64 thường được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng văn bản, giúp việc chuyển đổi dễ dàng hơn xử lý và truyền qua các hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, khi làm việc với dữ liệu được mã hóa Base64, việc đọc và diễn giải thông tin trực tiếp có thể khó khăn. Đây là lúc Bộ giải mã Base64 chứng minh giá trị của nó, vì nó cho phép người dùng dễ dàng giải mã các chuỗi Base64 và dịch ngay chúng thành văn bản mà con người có thể đọc được.

Công cụ này cung cấp chức năng hai chiều, cho phép người dùng không chỉ giải mã các chuỗi Base64 mà còn mã hóa văn bản thuần túy thành Base64. Tính linh hoạt này đảm bảo người dùng có thể chuyển đổi liền mạch giữa hai định dạng theo yêu cầu của họ.

Công cụ web có giao diện người dùng đơn giản và trực quan, giúp cả người mới bắt đầu và người dùng có kinh nghiệm đều có thể truy cập được. Không cần có chuyên môn kỹ thuật, giúp quá trình diễn ra suôn sẻ và không gặp rắc rối.

Bộ giải mã Base64 hoạt động theo nguyên tắc đơn giản. Khi một chuỗi Base64 được dán vào trường đầu vào, công cụ sẽ phân tích dữ liệu được mã hóa và giải mã nó theo thuật toán Base64. Văn bản thuần túy kết quả sau đó được hiển thị trong trường đầu ra. Người dùng có thể sao chép văn bản đã giải mã để sử dụng thêm hoặc thậm chí sử dụng công cụ để mã hóa văn bản thuần túy thành Base64, chỉ bằng cách chuyển đổi trường đầu vào và đầu ra.

Bộ giải mã Base64 đóng vai trò là công cụ web vô giá để dịch nhanh chóng Dữ liệu Base64 sang định dạng có thể đọc được, nâng cao hiệu quả và năng suất khi làm việc với dữ liệu được mã hóa. Khả năng chuyển đổi tức thì, dễ sử dụng và chức năng hai chiều khiến nó trở thành tài nguyên truy cập cho bất kỳ ai xử lý thông tin được mã hóa Base64 trên web. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà phân tích dữ liệu hay đơn giản là người xử lý dữ liệu được mã hóa, Bộ giải mã Base64 là một phần bổ sung cần thiết cho bộ công cụ của bạn.

Here is an example of how to encode and decode Base64 in Python, PHP, Java, NodeJS and C++:

Python

import base64

# Encoding
data = b'hello world'
encoded_data = base64.b64encode(data)
print(encoded_data)

# Decoding
decoded_data = base64.b64decode(encoded_data)
print(decoded_data)

PHP

⁄⁄ Encoding
$data = 'hello world';
$encoded_data = base64_encode($data);
echo $encoded_data;

⁄⁄ Decoding
$decoded_data = base64_decode($encoded_data);
echo $decoded_data;

Java

import java.util.Base64;
⁄⁄ Encoding
byte[] data = "hello world".getBytes("UTF-8");
String encodedData = Base64.getEncoder().encodeToString(data);
System.out.println(encodedData);

⁄⁄ Decoding
byte[] decodedData = Base64.getDecoder().decode(encodedData);
String decodedString = new String(decodedData, "UTF-8");
System.out.println(decodedString);

NodeJS

const base64 = require('base64-js');

⁄⁄ Encoding
const data = Buffer.from('hello world');
const encodedData = base64.fromByteArray(data);
console.log(encodedData);

⁄⁄ Decoding
const decodedData = base64.toByteArray(encodedData);
console.log(decodedData.toString());

C++

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

#include "base64.h"

using namespace std;

⁄⁄ Encoding
string data = "hello world";
string encoded_data = base64_encode(reinterpret_cast<const unsigned char*>(data.c_str()), data.length());
cout << encoded_data << endl;

⁄⁄ Decoding
string decoded_data = base64_decode(encoded_data);
cout << decoded_data << endl;